Dodavateľ informačních systémov - systémová integrácia

Systém GIST Controlling je nástrojom, ktorý je úspešne prevádzkovaný u veľa desiatok zákazníkov v Českej a Slovenskej republike a to takmer vo všetkých podnikateľských segmentoch i verejnej správe.

Systém GIST Controlling plní úlohu široko pojatého nadstavbového manažérskeho a controllingového systému, zahrňujúceho dátový sklad, podporu plánovania, reportingový systém a manažérsky portál.

Systém je postavený na využitie technológií spoločnosti Microsoft, ktoré spoločnosť GIST vlastným vývojom doplňuje o zatiaľ inak nedostupné, ale potrebné funkcionality.

Reporting, analýza odchýlok, manažérske portály

Systém GIST Controlling slúži pre efektívne vytváranie, distribúciu a zdieľanie pravidelného reportingu aj operatívnych analýz pre rôzne pozície managementu.

Tie správne informácie na jedno kliknutie

V rámci sprevádzaných poradenských služieb získate ucelenú definíciu kľúčových ukazovateľov a komplexného reportingu s cieľom sprehľadniť ekonomiku spoločnosti, vhodne štrukturovať sledované informácie podľa ich užívateľov a zároveň zaistiť všetky väzby.

Reporty a ďalšie kľúčové informácie (KPI) sú ihneď dostupné pomocou managerských portálov - reportingových máp, kde časť najdôležitejších informácií je prezentovaná vhodnou grafickou formou priamo na ploche. Zostavovanie reportov je veľmi intuitívne s dôrazom na minimalizáciu prácnosti. Pravidelné reporty sú generované celkom bezobslužne vďaka tzv. relatívnosti definície obsahu reportov a automatickému workflow.

Nájdite príčiny Vašich odchyliek

Dáta zo zdrojových informačných systémov sú pomocou transformácií už pri ich načítaní, systému vnútorných väzieb a modifikáciami hierarchických dimenzií menené na kľúčové informácie nutné pre efektívne operatívne rozhodovanie i strategické riadenie. Systém Vám umožní jednoducho si modelovať rôzne produktové a zákaznícke skupiny, starú i novú organizačnú štruktúru, zoskupovať si účty do agregovanejšie hodnotených kategórií a pod.

Systém podporuje ako tvorbu statických pravidelne hodnotených reportov, tak tvorbu analytických (OLAP) pohľadov. V reportoch sú zobrazované odchýlky nielen porovnaním skutočností s cieľovými hodnotami, ale aj ich rozpad na množstevné, cenové, sortimentné, kurzové apod. Priamo z reportov je tak možné prechádzať na analýzu detailnejších informácií (drilldown) alebo na podrobnejšie analyzovanie vecných príčin signalizovaných odchýlok.

Plánovanie, forecasting, modelovanie

Systém GIST Controlling poskytuje jeden z najlepších a najrozšírenejších nástrojov na plánovanie a modelovanie v ČR a SR.

Rozsah, podrobnosť a  konzistencia plánov

Dobrý plán nemôže byť len produktom oddelenia controllingu. Na plánovanie objemov predaja a výroby, potreby personálu, nákupu, investícií atď. sa musia podieľať útvary, ktoré poznajú ich vecnú podstatu. Tieto útvary je treba priamo zapojiť a dať im vhodné nástroje bez ohrozenia väzieb a súvislosti celého plánu. Úlohou controllingového (plánovacieho) útvaru zostáva predovšetkým koordinácia a integrácia, definovanie väzieb, stanovovanie limitov, kontrola konzistencie i celkových hodnôt.

Zvoľte si v každej verzii plánu sami rozsah a hĺbku detailu plánu - aké čiastkové plány potrebujete, budete plánovať všetky detailné produkty, reprezentantov alebo produktové skupiny? Systém GIST Controlling stráži za Vás konzistenciu celého plánu pri realizácií zmien v jeho jednotlivých častiach. Systém väzieb nastavovaný v rámci implementácie zaisťuje výmenu dát medzi jednotlivými  plánmi. Tieto väzby sú užívateľsky modifikovateľné.

Verzie, výhľady, modely

Systém GIST Controlling umožňuje ľahké vytváranie nových verzií plánu pred plnením plánovaných dát podľa danej skutočností alebo kópiu z inej už vytvorenej verzie plánu. Tým odpadáva nutnosť vstupovať ručne detailné dáta. Predplnené dáta je potom možné modifikovať na Vami zvolenú úroveň agregácie. Novú verziu plánu tak zostavíte behom niekoľkých minút v závislosti na rozsahu zmien vstupných faktorov. Systém svojimi väzbami automaticky premietne zmenu do všetkých jednotlivých plánov. Rovnako jednoducho môžete vytvárať aj výhľady (forecasty, očakávané skutočnosti) prevzatím skutočných dát za už prebehnuté obdobie a modifikáciu plánovaných dát na ostatné obdobie podľa doterajšieho trendu.