Dodavateľ informačních systémov - systémová integrácia

Ponúkame Vám špičkový produkt vytvorený firmou GIST z oblasti komplexnej dodávky controllingových systémov. V rámci dodávky riešenia ponúkame:

 • analýzu aktuálneho stavu systému riadenia
 • spracovanie koncepcie controllingového systému riadenia
 • implementáciu softvérového nástroja včítane vytvorenia väzieb na Váš informačný systém
 • školenie manažmentu a užívateľov systému
 • servis a rozvoj systému, poradenstvo

Čo Vám controllingový systém MERIT ponúka:

PLÁNOVANIE: priamo súvisí s konkretizáciou podnikateľského zámeru a predstavuje definíciu očakávaných výsledkov podľa jednotlivých úrovní riadenia a odborných oblastí. Zmyslom plánovania je nielen vytvorenie odhadov budúceho vývoja v oblasti nákladov, výnosov, finančných a peňažných tokov, ale aj k odhaleniu úzkych miest a príležitostí v podnikaní.

HODNOTENIE: je založené na porovnaní skutočne dosiahnutých výsledkov s vytýčenými (plánovanými) cieľmi a vývojovými trendami. Zisťuje a analyzuje príčiny odchýliek. Podstatné parametre hodnotenia môžu byť prepojené na motivačný systém spoločnosti. Účinný systém hodnotenia je definovaný podľa organizačnej štruktúry spoločnosti a odborného riadenia s vhodnou periodicitou vyhodnocovania.

MODELOVANIE: analyzuje výsledné reakcie na nežiadúce odchýlky, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú celkové výsledky hospodárenia spoločnosti, respektíve využitie pozitívnych odchýliek ako sú voľné zdroje finančných prostriedkov, kapacít pre ďalší rozvoj podnikania.

CONTROLLINGOVÉ METÓDY:

 • metóda kalkulácie neúplných nákladov
 • metóda postupného krytia fixných nákladov
 • priraďovanie nákladov nákladových objektov
 • ABC metóda
 • Du Pont analýza

HLAVNÉ OBLASTI PRÍNOSU CONTROLLINGU:

Hospodársky výsledok:

 • efektívne vynaloženie nákladov predaja a sprehľadnenie prínosov činnosti predaja a marketingu
 • zníženie spotreby jednicových a režijných nákladov sprehľadnením priebehu výroby
 • minimalizácia spotreby fixných nákladov, priradenie zodpovednosti za spotrebu
 • zvyšovanie zisku orientáciou na skupinu výrobkov s najvyšším celkovým krycím príspevkom
 • zrýchlenie reakcie na vývoj trhu sledovaním krycieho príspevku podľa segmentov trhu

Majetok a zdroje:

 • stanovenie relevantných odpisov miery opotrebovania investičného majetku s využítím kalkulačných odpisov vo vzťahu k výrobe
 • optimalizácia nákladov na realizované investície
 • zníženie rizikovosti investícií ich detailnou analýzou
 • optimalizácia stavu zásob s použitím ABC analýzy
 • riadenie plynulosti výroby včasným zásobovaním
 • vytvorenie optimálnej skladby pohľadávok podľa bonity odberateľov
 • optimalizácia skladby krátkodobých zdrojov, využitie obchodných úverov
 • udržiavanie stability spoločnosti
 • optimalizácia peňažných tokov
 • vyváženosť tvorby zdrojov a riadenie peňažných tokov, platobný kalendár, cash-flow

Ak Vás táto krátka informácia zaujala a máte záujem o ďalšie podrobnejšie informácie o systéme MERIT controlling alebo jeho autoroch pozrite na www.gist.cz